.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Kalendarz wydarzeń

Daty przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 roku:


- raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - w dniu 14 lutego 2018 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - w dniu 15 maja 2018 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - w dniu 14 sierpnia 2018 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - w dniu 14 listopada 2018 r.,

Raport roczny Emitenta za rok 2017 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2018 r.