.

Kontakt

TAXUS FUND S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Animator:

Alior Bank Spółka Akcyjna - Biuro Maklerskie
ul. Łopuszańska 38D,
02-232 Warszawa


Autoryzowany Doradca: 

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
ul. Rączna 66 B,
30-741 Kraków