.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 18.01.2013 r.

Działając w oparciu o wniosek DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi - akcjonariusza Taxus Fund Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000325419, Nr NIP: 7272697415, Nr REGON: 100340394, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 24 sierpnia 2012 roku, Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, w restauracji mieszczącej się na terenie kompleksu biurowego przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich (pięciu) aktualnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w wymaganej liczbie pięciu członków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o podmiocie ponoszącym koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 11. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - POBIERZ
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji - POBIERZ
 • Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki - POBIERZ
 • Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia - POBIERZ