.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 17.12.2012 r.

Działając w oparciu o pismo (informację), działających łącznie, akcjonariuszy Taxus Fund Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000325419, Nr NIP: 7272697415, Nr REGON: 100340394, tj. następujących akcjonariuszy: Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, będących akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, złożone w dniu 19 listopada 2012 roku, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki, informuje niniejszym, że wskazani Akcjonariusze Spółki zwołują na dzień 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały o wyborze, przez Akcjonariuszy Spółki zwołujących Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
 12. Zamknięcie obrad.
Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedstawione przez Akcjonariuszy zwołujących nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

„Uzasadnieniem zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, jest zamiar przeprowadzenia stosownych zmian korporacyjnych w Spółce, w tym, m.in. związanych ze zmianami w organach Spółki i zmianami Statutu Spółki, wobec niezgodnego z zasadami dobrych praktyk i obstrukcyjnego działania Zarządu Taxus Fund SA (w osobach Pana Jarosława Turka – dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Jacka Krali – Członka Zarządu Spółki), polegającego na zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej, z dnia 24 sierpnia 2012 roku, działającej na podstawie przepisów art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – w terminie późniejszym, niż zaproponowany przez wskazanego Akcjonariusza (proponowany termin odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określono na dzień 17 października 2012 roku), tj. zwołanego przez ówczesny Zarząd Spółki, z nieuzasadnionych przyczyn, dopiero na dzień 18 stycznia 2013 roku (zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z treścią raportów bieżących Taxus Fund SA: Raportu Bieżącego EBI Nr 26/2012 z dnia 7 września 2012 roku oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 8/2012 z 7 września 2012 roku)”.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu - POBIERZ
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji - POBIERZ
 • Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki - POBIERZ
 • Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia - POBIERZ

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - CZYTAJ