.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 28.06.2011 r.

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000290214, Nr NIP: 7272670586, Nr REGON: 100161409, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za 2010 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 13. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -  POBIERZ
 • Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - POBIERZ
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji - POBIERZ
 • Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki - POBIERZ
 • Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku - POBIERZ
 • Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok - POBIERZ
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z własnej działalności w 2010 roku - POBIERZ
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosków Zarządu - POBIERZ
Treść uchwał, wraz z wynikami głosowań nad każdą uchwałą, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA w dniu 28 czerwca 2011 roku:

Uchwały podjęte przez ZWZ