.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego uprzednio na dzień 18.01.2013 r.

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, iż działając na wniosek akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. DFP Doradztwo Finansowe SA, podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego uprzednio, na wniosek wskazanego Akcjonariusza, na dzień 18 stycznia 2013 roku (zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z treścią raportów bieżących Spółki: Raportu Bieżącego EBI Nr 26/2012 z dnia 7 września 2012 roku oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 8/2012 z dnia 7 września 2012 roku).

Złożenie przez w/w Akcjonariusza (DFP Doradztwo Finansowe SA) wniosku o odwołanie przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało uzasadnione poniżej wskazanymi motywami, które stanowią jednocześnie uzasadnienie podjęcia decyzji o odwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Zarząd Spółki:
Wskutek niezgodnego z zasadami dobrych praktyk i obstrukcyjnego działania Zarządu Taxus Fund SA (w osobach Pana Jarosława Turka, ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Jacka Krali, ówczesnego Członka Zarządu Spółki), przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA zostało zwołane przez ówczesny Zarząd Spółki, z nieuzasadnionych przyczyn, dopiero na dzień 18 stycznia 2013 roku, tj. w terminie późniejszym, niż termin zaproponowany i objęty żądaniem (wnioskiem) uprawnionego Akcjonariusza (DFP Doradztwo Finansowe SA), przy czym wniosek tego Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki datowany był na dzień 24 sierpnia 2012 roku, a proponowany i objęty żądaniem termin odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określony został przez Akcjonariusza na nie później niż w dniu 17 października 2012 roku. Wobec powyższego, DFP Doradztwo Finansowe SA, wspólnie z dwoma innymi podmiotami, jako Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i połowę ogółu głosów w Spółce, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki, zwołali na dzień 17 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z treścią raportów bieżących Taxus Fund SA: Raportu Bieżącego EBI Nr 41/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 14/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku). W dniu 17 grudnia 2012 roku odbyło się, zwołane w powyższy sposób, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA, a porządek obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidywał m.in. i w szczególności punkty objęte wcześniejszym żądaniem DFP Doradztwo Finansowe SA o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, zawartym w treści w/w pisma z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Wobec powyższego, wskutek odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 grudnia 2012 roku i procedowania podczas jego obrad wszystkich punktów porządku obrad, wyczerpane zostały wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 stycznia 2013 roku, co jednocześnie stanowi podstawę do jego odwołania.