.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13 czerwca 2013 r.

 Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (93-521), przy ul. Strycharskiej 24 lok 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000325419, Nr NIP: 7272697415, Nr REGON: 100340394, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 13 czerwca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki (uchwalenie kapitału docelowego), upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, oraz w sprawie zmian statutu Spółki,

  5. Zamknięcie obrad.


 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:


 

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia