.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 2 lipca 2013 r.

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (93-521), przy ul. Strycharskiej 24 lok 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000325419, Nr NIP: 7272697415, Nr REGON: 100340394, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4.Wybór komisji skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2012 rok.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

8.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,

13.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

14.  Zamknięcie obrad.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:


  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - POBIERZ

  • Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - POBIERZ

  • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - POBIERZ

  • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji - POBIERZ

  • Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki - POBIERZ

  • Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia - POBIERZ
  • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok - POBIERZ
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2012 roku   POBIERZ
  • Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok -  POBIERZ

 

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 11 czerwca 2013 roku Nova Invest SA z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 5 czerwca 2013 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 5 czerwca 2013 roku: raportu bieżącego EBI Nr 25/2013 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 42/2013).
Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2013 roku następującego punktu:
(-) podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania od członków Zarządu Spółki pełniących funkcje w okresie od 22 czerwca do 13 listopada 2012 roku, wszelkich należności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania na szkodę Spółki lub akcjonariuszy.

Do przedmiotowego wniosku załączone zostały: (i) dokumenty identyfikujące akcjonariusza oraz liczbę reprezentowanych przez niego akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz (ii) projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

  • Projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza - POBIERZ

W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 lipca 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania od członków Zarządu Spółki pełniących funkcje w okresie od 22 czerwca do 13 listopada 2012 roku, wszelkich należności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania na szkodę Spółki lub akcjonariuszy.
15. Zamknięcie obrad.