.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747


Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012


Więcej inforamcji o nowej krytpowalucie Inocoin (Taxus Fund S.A. jest właścielem 1 miliarda jednostek)  na oficjalnej stronie www  -  inocoin.info

Fundacja na rzecz Polskiej Innowacyjności zaprasza do wspierania innowacyjności, w nagrodę możliwość otrzymania nowej kryptowaluty Inocoin - od  10 zł  -> https://zrzutka.pl/z/inocoin

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.07.2013 r.

Rada Nadzorcza Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej w treści niniejszej uchwały: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zwołać, na dzień 25 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Zbigniewa Jacka Lipke, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, z porządkiem obrad przewidującym:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,       
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,         
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,        
 4. Wybór komisji skrutacyjnej,        
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,          
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji, w związku z rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki,  
 8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka (członków) Zarządu Spółki, w związku z rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki,   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej,       
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,        
 11. Zamknięcie obrad.            

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

 

PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

PDF – Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia